Tlačivá''


VÁŽENÍ  RODIČIA,Prihláška do MŠ  obsahuje 2 strany, treba vyplniť obe a priniesť do MŠ na Heyrovského č.4 

 


Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ:


1.Prijímanie detí sa uskutočňuje:
     a/ na základe žiadosti zákonného zástupcu,spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od     všeobecného lekára pre deti a dorast
    b/ priebežne alebo v čase zápisu pre nasledujúci školský rok, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov.

2. Prednostne sa prijímajú deti:
 a/ ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 b/ s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 c/ s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 d/ s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Lamač,
 e/ ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca a v rodine nie je dieťa mladšie ako 3 roky,
 f/ ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu,
 g/ ktoré dovŕšili 3 roky k 1. septembru príslušného kalendárneho roka,
 h/ deti zamestnaných zákonných zástupcov.

  3. Dieťa/ktoré dovŕši vek 3 roky do konca príslušného kalendárneho roka/ može byť prijaté  podmienečne v priebehu kalendárneho roka v súlade s kapacitnými podmienkami materskej školy.

4. Riaditeľka može prerušiť alebo odložiť dochádzku prijatého dieťaťa,ktoré navštevuje zdravotnícke   zariadenie na dobu nevyhnutného pobytu dieťaťa  v tomto zariadení.

5. Riaditeľka može zo zdravotných dôvodov prerušiť alebo odložiť dochádzku prijatého dieťaťa  najviac na jeden mesiac.

6. Ak prijaté dieťa nenastúpi do materskej školy do 15. septembra príslušného kalendárneho roka  bez uvedenia dôvodu zákonným zástupcom,môže riaditeľka toto dieťa z materskej školy vylúčiť. 

7. Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,deti nadané,zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

8. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

  9. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu,v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu,dve a najviac štyri hodiny v trvaní jedného mesiaca.

10. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy najviac jeden mesiac.

11.Do špeciálnej triedy/ak sú zaradené/materskej školy sa prijímajú deti spravidla s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia,len so súhlasom zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

12.Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia,riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia.

13.Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží rodič riaditeľovi spravidla do 15.apríla kalendárneho roka.
Dokuemnt vo formáte DOC ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
Dokuemnt vo formáte DOC Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ

''